17.02. 2019

Vzdelávanie a rozvoj   

HR stratégia zladená s businessom                        

 • Analýza rozvojových potrieb
 • Matica vzdelávania
 • Outsourcing vzdelávania
 • Tvorba systémov vzdelávania
 • Tvorba vzdelávacích programov

Rozvoj skupín

 • Školenia
 • Tréningy v praxi
 • Aplikačné workshopy
 • Workshopy
 • Simulačné programy

Rozvoj jednotlivcov

 • Koučing
 • Field Assistance

Rozvoj soft-skills - tréningy

 • Prezentačné zručnosti
 • Komunikáciou k úspechu
 • Riadenie priorít a času
 • Riešenie problémov
 • Riadenie emócií
 • Zvládanie stresu
 • Vyjednávanie
 • Asertívne správania
 • Riešenie a využívanie konfliktov

Rozvoj obchodníkov - tréningy

 • Tvora obchodnej stratégie
 • Vyhľadávanie obchodných príležitostí
 • Efektívne dohodnutie termínu obchodného stretnutia
 • Riadenie obchodného rokovanie
 • Umenie ťahu a tlaku - vyjednávanie s klientom
 • Staroslivosť o klienta
 • Riešenie problémov a sťažností klienta
 • Riadenie obchodného tímu

Tréningy

 • Rozvoj soft-skills
 • Rozvoj zručností a schopností manažérov
 • Rozvoj zručností a schopností obchodníkov
 • Rozvoj práce so zákazníkom

Hodnotenie efektov

 • Meranie vedomostí a schopností
 • Meranie spokojnosti
 • Meranie zmien v parxi
 • Revise centrum

Rozvoj na diaľku

 • Konzultácie
 • Vzdelávacie fóra
 • Dištančné vzdelávanie
 • E-learning

Rozvoj manažérov - tréningy

 • Plánovanie cieľov a definovanie kritérií hodnotenia
 • Strategické plánovanie
 • Vedenie a riadenie porád
 • Delegovanie
 • Efektívny nábor a výber zamestnancov
 • Rozvoj a udržanie zamestnancov
 • Kaučing zamestnancov
 • Motivácia zamestnancov
 • Vedenie hodnotiacich pohovorov
 • Etiketa manažéra
 • Projektové riadenie
 • Zavádzanie a riadenie zmien
 • Základy manažmentu - nástroje riadenia

Rozvoj práce so zákazníkom - tréningy

 • Riadenie vzťahu so zákazníkom CRM
 • Budovanie dôvery a vzťahu s klientom
 • Starostlivosť o kľúčových zákazníkov KAM
 • Interný zákazník a jeho špecifiká
 • Komunikácia - telefonický rozhovor so zákazníkom
 • Opakovaný obchod, využívanie príležitostí
 • Riešenie zlomu vo vzťahu so zákazníkom
 • Efektívne vymáhanie pohľadávok
 • Budovanie vzťahu a udržanie zákazníka

 

Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

HR stratégia zladená s businessom

 • Z analýzy stratégie firmy a z GAP analýzy určíme kľúčové oblasti pre stratégiu HR.
 • Spoločne naplánujeme kroky vedúce k jej naplneniu a priority na najbližší rok.
 • Zladíme plány so zdrojmi a nastavíme kritéria merania úspechu.
HR procesy vyhovujú potrebám firmy
 • Analýza jednotlivých HR procesov v súvislosti s ich funkcionalitou a plánmi do budúcnosti.
 • Nájdeme cestu na zjednodušenie postupov, či zvýšenie Vašej úspešnosti
 • Budeme s Vami pri zavádzaní procesným zmien do života.
Kompetenčný model podporuje rast
 • S Vašimi kľúčovými ľuďmi zadefinujeme kompetenčný model.
 • Prepojíme novovytvorený kompetenčný model s hodnotením.
 • Výsledky hodnotenia spojíme s nástrojmi odmeňovania a rozvoja ľudí.
Programy stimulujúce kvalitu (Talent manažment, Absolventský, Študentský program)
 • Spolu vyberieme tých, ktorých potenciál pomôže Vášmu úspechu.
 • Vytvoríme rozvojové nástroje prepojené s praxou.
 • Nastavením motivácie stabilizujeme kvalitných zamestnancov.
Outsourcing vybraných HR procesov
 • Nábor nových zamestnancov
 • Vzdelávania a rozvoj zamestnancov
 • Interim management
Firemná kultúra rozvíjajúca firmu
 • S Vami definujeme kultúry, ktorá je pre Vašu firmu úspešná.
 • Identifikujeme rozdiely medzi definovanou a reálnou kultúrou Vašej spoločnosti.
 • Vytvoríme a implementujeme nástroje podpory firemnej kultúry do života mienkotvorných zamestnancov.

Performance management podporujúci jednotlivcov a tímy

 • Analýza zhody cieľov s procesmi a realizáciou krokov performance managementu (PM).
 • Vtiahnutie kľúčových manažérov a zamestnancov do zavádzania PM.
 • Vyhodnocovanie krokov a implementácia zlepšení do procesu aj behu firmy.
Klienti spokojní s nastavenou obsluhou
 • Rozdelíme si klientov podľa špecifických potrieb na jednotlivé segmenty.
 • Nastavíme štandardy starostlivosti, ako aj špecifiká postavené na výrazných lídroch jednotlivých oddelení.
 • Meraniami si overíme spokojnosť i efektivitu starostlivosti.
Rýchla kontrola kvality a spokojnosti
 • Anonymný a rýchly prieskum on-line, či mystery formou.
 • Dôkladné spoznanie problému a nachádzanie riešení na work- shopoch.
 • Implementácia zistení do praxe s prepojením na hodnotenie a odmeňovanie.
Outplacement
 • Psychologická podpora v zvládaní náročnej životnej situácie.
 • Príprava odchádzajúcich zamestnancov na vyhľadávania si novej práce a úspešné zvládnutie výberových procesov.
 • Aktívna podpora zamestnancov pri vyhľadávaní nových príležitostí.

 

Zavolajte nám, radi Vám poradíme.